top of page


Diabetes PRO-afprøvning

Sundhedsdatastyrelsen, KL og kommunerne (Ishøj, Brøndby og Høje-Taastrup)

Baggrund

Sundhedsdatastyrelsen, KL samt tre kommuner (Ishøj, Brøndby og Høje Taastrup) stod for at skulle pilotimplementere det nationale PRO-skema til patientcentreret behandling indenfor diabetes. Formålet var at gøre indledende erfaringer i de tre kommuner, evaluere værdiskabelsen ved anvendelse af PRO, samt at sikre et stærkt erfaringsgrundlag til at uddrage og udarbejde anbefalinger til brug for tilrettelæggelse af den videre nationale udbredelse af PRO-skemaet i hele Danmark.


A-2 blev pga. sin store erfaring med udvikling af PRO-redskaber og implementering valgt til at støtte op om både implementering i de tre kommuner og den tværgående evaluering efterfølgende.


Opgaven


Projektets organisering på tværs af de tre kommuner betød, at der var behov for en gennemgående projektleder med solid indsigt i PRO og forståelse for anvendelse i praksis. Projektlederen skulle kunne tilrettelægge, gennemføre implementeringen og undervejs støtte de sundhedsprofessionelle fra de tre kommuner til at anvende PRO på en hensigtsmæssig måde, der skabte værdi for både dem selv og deres borgere.


Idet der kun var 1-2 sundhedsprofessionelle i hver kommune, som dermed ikke inden for de enkelte kommuner havde muligheder for sparring, var en vigtig del af opgaven også at facilitere erfaringsudveksling blandt kommunerne. Både hvad angår anvendelsen af PRO, men også de relaterede faglige diskussioner og udfordringer, der følger med implementeringen af et nyt redskab i daglig praksis.

Derudover sikrede A-2, at aktiviteterne blev gennemført på en ensartet og struktureret vis på tværs af de tre kommuner, hvilket sikrede et solidt grundlag for evaluering.

Tilgang & Resultater

A-2 har fra tidligere opgaver stor erfaring med PRO-redskaber på en lang række sygdomsområder fra både hospitaler og kommuner. Denne erfaring kom til god gavn i både tilrettelæggelse af evalueringsdesign, projektdesign og -planlægning samt særligt i forhold til den faglige forståelse af, hvordan PRO anvendes i kommunernes daglige praksis med deres borgere. A-2 drev således både tilrettelæggelsen, udførelsen og evalueringen af pilotafprøvningen og bidrog med sit erfaringsgrundlag både konkret om PRO, men også generelt vedrørende implementering, forandringsledelse og projektledelse, så de sundhedsprofessionelle i kommunerne kunne fokusere på at skabe værdi for borgerne gennem den faglige anvendelse af PRO.


Pilotprojektet blev gennemført inden for tid og budget, og evalueringen viste, at PRO-anvendelse skabte god værdi for både borgere og sundhedsprofessionelle. De sundhedsprofessionelles oplevede, at borgerne var mere engagerede og forberedte til samtalerne. Borgerne oplevede øget tryghed ved at have besvaret et PRO-skema forud for samtalen med den sundhedsprofessionelle, og at samtalerne handlede om det, der var væsentligt for dem. Derudover skabte PRO et øget fokus på særligt borgernes mentale helbred og satte via 360-graders perspektivet i det hele taget fokus på tilrettelæggelsen af indsatser, der kan hjælpe kommunernes borgere med diabetes.


Nøgleleverancer


  • Planlægning, projektledelse, forandringsledelse og opfølgning

  • Oplæring og uddannelse i PRO og i anvendelse af understøttende it-system

  • Løbende erfaringsudveksling og sparring til og mellem de tre kommuner

  • Evalueringsdesign, dataindsamling, analyse og evaluering

  • Anbefalinger til implementering af PRO og videre udbredelse i hele landet

  • Kontakt til og opfølgning på systemleverandøren

  • Mødeledelse og facilitering af projektgruppen samt sikring af centrale drøftelser i styregruppen


Om PRO


PRO står for Patient Rapporterede Oplysninger og er spørgeskemaer, der ved at spørge ind til områder relevante for patienternes sygdom, helbred og livssituation i øvrigt etablerer et 360 graders billede af den pågældende. Patientens besvarelse kan anvendes til både at strukturere dialogen med den sundhedsprofessionelle, så den tager udgangspunkt i den enkelte, men også som beslutningsstøtte til visitering af indsatser og behandling. Dermed sikrer PRO, at både patient og sundhedsprofessionel er velforberedte til den kommende konsultation.


Relaterede Cases og Insights

Velliv logo.PNG

"Vi oplevede en professionel tilgang, stor viden og ekspertise fra projektleder, der havde overblik og flot understøttede kommunernes gennemførelse af projektet."

Ulla Holm Frausing, Centerleder

Sune Borregaard

Sune Borregaard

+45 23702939

bottom of page