Privatlivspolitik

Introduktion

A-2 (CVR nr.: 25734963) er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.  

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

Kontaktoplysninger 

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:  

A-2
Jægersborg Alle 4
2920 Charlottenlund
Administration@a-2.dk og/eller
+45 39 40 41 00 

Behandling af personoplysninger 

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan A-2 behandler dine personoplysninger. Vi behandler kun oplysninger om dig, som er nødvendige, og behandles med et formål, og vi behandler altid dine personoplysninger fortroligt.  

Datasikkerhed 

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang. Vi sikrer, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt.  

Vi holder data ajour 

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig om at oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse herom.  

Nedenfor kan du se, på hvilket grundlag vi behandler dine oplysninger, til hvilket formål, og i hvor lang tid vi opbevarer dem. 

Rekruttering 

Søger du opfordret eller uopfordret en stilling hos A-2, er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger. Dette omfatter dine almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, herunder oplysninger du har angivet i din ansøgning og øvrigt materiale du fremsender til os. Vi ønsker ikke at modtage dit CPR-nummer, andre fortrolige oplysninger eller følsomme oplysninger, såsom dine helbredsforhold.  

Formålet med at behandle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os. Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at vurdere dig som mulig kandidat, til en stilling hos os. Vores interesse vurderes at være legitim, fordi behandlingen er nødvendig for at vurdere om du kunne være en interessant kandidat for os.  

Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder, efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen. 

Ønsker vi at gemme din ansøgning med bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, vil dette ske på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).  

Kunder og samarbejdspartnere  

Som kunde eller samarbejdspartner hos A-2, er det nødvendigt at behandle personoplysninger om dig som kontaktperson. Dette omfatter dine almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, herunder dine kontaktoplysninger.  

Formålet med at behandle dine oplysninger er at administrere vores samarbejdsforhold. Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at kommunikere med dig, samt indskrive dig i vores systemer til brug for fremtidige samarbejder. Dette er nødvendigt for vores fremtidige drift og for at etablere et muligt samarbejde. Vi behandler endvidere dine personoplysninger, som led i behandling af dit køb og levering af vores ydelse. Her sker behandlingen, af dine personoplysninger, på baggrund af overholdelsen af vores kontrakt-retlige forpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, i henhold til den aftale vi har indgået, med dig som kunde eller samarbejdspartner. 

Oplysninger om dig, som indgår som led i regnskabspligtigt materiale jf. bogføringslovens §3, vil blive opbevaret i 5 år + indeværende år efter, at den pågældende postering anses som værende bogført, jf. bogføringslovens §12. Øvrige oplysninger om dig vil blive opbevaret så længe at vi har et samarbejdsforhold.  

Hjemmesidebesøgende  

Når du besøger vores hjemmeside https://a-2.dk/, indsamles personoplysninger om dig. Dette gælder bl.a. følgende oplysninger:

 • Ip-adresse
 • Netværksposition
 • Information om hvilken enhed du benytter
 • Søgeord du anvender på hjemmesiden
 • Information om hvilken browser du anvender 

Vi indsamler personoplysninger om hjemmesidebesøgende med følgende formål:

 • Målrette annoncer du ser på vores hjemmeside
 • Optimal administration og drift af vores hjemmeside. 

Vi indsamler oplysningerne på baggrund af dit samtykke, som du afgiver via cookie-banneret, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1, litra a. Oplysninger der indsamles som led i administration og drift af hjemmesiden (som er nødvendig for brug af hjemmesiden) anvendes vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.   

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaringen. Dit samtykke er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kontakte os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 

Videregivelse af personoplysninger 

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan det være nødvendigt at videregive disse til eksterne parter. Herunder til leverandører af IT-løsninger til brug for kommunikation med dig, bogføring af posteringer, som udspringer af vores løbende leverandør-/kundeaftaleforhold og til brug for udsendelse af vores nyhedsbrev. I relevante tilfælde videregives dine personoplysninger til SKAT, vores bank eller vores revisor. 

Vi videregiver som udgangspunkt, udelukkende dine personoplysninger til datamodtagere indenfor EU, som er underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger. I nogle tilfælde anvender vi databehandlere/leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som indenfor Unionen, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data. Herunder sikrer vi os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form indgåede SCCer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. 

Dine rettigheder 

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden: 

 • Få indsigt i dine personoplysninger  
 • Få berigtiget dine registrerede personoplysninger 
 • Få slettet personoplysninger om dig selv 
 • Få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.  
 • Få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) med henblik på at overflytte til en anden dataansvarlig 
 • Gøre indsigelse mod behandlingen 

Hvis du giver samtykke til os, er dit samtykke frivilligt, og det har ingen konsekvenser for dig, hvis samtykke ikke gives, kun gives til enkelte punkter eller senere tilbagekaldes.  

Tilbagekaldelse af samtykket kan ske til enhver tid ved at benytte kontaktoplysningerne ovenfor.  

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig inden for en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.  

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden.  

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.