top of page
Businesskonference

"Vores erfaring, jeres succes"

A-2 har de mest tilfredse kunder

Resultat er kundetilfredhedsundersøgelse

Hvad står A-2 for?

Undersøgelse 2019- Envision

Undersøgelse 2019-Envision

Vores kunder siger:

Velliv Foreningen (DK)
Anna Elisabeth Lotz - Medlems- og administrationschef
Bedre dokument-håndtering

“Med Quorums bistand blev vi holdt til ilden og fik gennemført en vigtig, men ikke-hastende øvelse. Opgaver som disse bliver altid udskudt, selvom det ofte er dem, der i det lange løb virkelig hjælper både organisationen og medarbejderne med at spare tid”

Skive kommune
Heidi Becker-Rasmussen, Socialchef
Anbefalinger til besparelser på driften af socialområdets bil- og buspark

I Skive Kommune skulle vi spare en halv million kroner på driften af socialområdets bil- og buspark. Sammen med A-2 gennemførte vi et projekt, som skulle munde ud i forslag til hvordan besparelsen kunne indfries med færrest mulige konsekvenser for serviceniveauet.


På baggrund af interviews med medarbejdere og ledere, indhentning af data samt omfattende analyser, leverede A-2 en rapport med konkrete anbefalinger til besparelser blandt andet som følge af reduktion i antallet af køretøjer, udskiftning til mere rentable køretøjer og færre udgifter til befordringsgodtgørelse. For hvert forslag blev konsekvenserne for service og den daglige håndtering af driften beskrevet. Vi havde et rigtigt godt samarbejde med A-2, og med rapporten fik vi i socialafdelingen et kvalificeret grundlag for de efterfølgende drøftelser om hvordan besparelsen skulle indfries.

TRESU
Christian Fogh-Hansen, R&D director
Øjenåbner

Det var svært at bruge begreberne umiddelbart. Men efter vi fik dem tilpasset vores 

sprog, fik vi øjnene op for den kompleksitet, der er i virksomheden, og hvordan vi kan 

nedbringe den. Derfor besluttede vi at fortsætte med Simplimize efter introforløbet. 

Direktoratet for Kriminalforsorgen
Peter Schultz-Nielsen, chefkonsulent og projektleder, Kriminalforsorgen
Analyse af mulige områder for outsourcing

Da vi som projektgruppe skulle udarbejde en indstilling til mulige outsourcingområder i Kriminalforsorgen, tog vi kontakt til A-2.

A-2 tilrettelagde en proces, som på bedste vis fik os igennem alle væsentlige spørgsmål og drøftelser, og samtidig sikrede A-2, at vi fik meget anvendelige input fra leverandører på de forskellige områder, hvor vi som projektgruppe anbefalede, at der potentielt kunne gennemføres outsourcing. Undervejs i projektet har A-2 demonstreret, at de evner at sætte ind i meget specialiserede fagområder og kombinere det med deres store viden om de vilkår den offentlige sektor agerer under.

Resultatet af samarbejdet med A-2 er en gennemarbejdet analyse, hvor både økonomiske, faglige og personalemæssige vurderinger af at outsource fremstår tydeligt og veldokumenteret. Vi står derfor med et særdeles brugbart grundlag for den videre beslutningsproces.

Direktoratet for Kriminalforsorgen
Ole Hansen, Centerdirektør for HR og Ressourcer
Analyse af overholdelsen af udbudreglerne

Justitsministeriets Toplederforum besluttede i foråret 2017 at skærpe tilsynet med overholdelse af udbudsreglerne på tværs af Justitsministeriets koncern. Kriminalforsorgen blev i forlængelse heraf bedt om at foretage en dybdegående analyse af deres samlede indkøb for at fastlægge, om udbudsreglerne var overholdt. I konkurrence med andre konsulentfirmaer blev A-2 valgt til at løse opgaven.

A-2 stillede med et team af medarbejdere, som havde indgående erfaring og specialistviden på området, og A-2 løftede opgaven i tæt dialog og konstruktivt samarbejde med Kriminalforsorgens egne medarbejdere. Samtidig demonstrerede A-2 overblik og indsigt og løste løbende en række udfordringer uden at overskride den aftalte tidsramme. Kriminalforsorgen har med analysen fået et rigtig godt overblik over sine indkøb og har fået anbefalinger, der er operationelle og let tilgængelige og som giver et præcist overblik over indsatser, der skal iværksættes for at komme helt i mål med at overholde udbudsreglerne.

Cheminova A/S
Senior Vice President Jesper Barslund Jacobsen
Håndtering af vanskelige forhandlinger

Uddannelsen har givet nogle gode værktøjer, som er praktisk anvendelige i såvel det daglige arbejde som vanskelige problemstillinger og forhandlinger.

Et kursus som jeg absolut vil anbefale andre relevante medarbejdere i Cheminova at deltage i.

SAS Ground Handling Denmark A/S
Adm. direktør CEO Hans Henrik Spangenberg, SAS Ground Handling Denmark A/S
Håndtering af interne og eksterne interessenter

Som for alle virksomheder betyder SGH's håndtering af interne og eksterne interessenter kolossalt. De værktøjer og metoder vi har fået præsenteret af A-2, skaber absolut resultater.

Når vi køber konsulentydelser og kurser, evaluerer vi anvendelighed og resultatskabelse. Her scorer A-2' forandrings- og forhandlingsydelser højt.

SikkerhedsBranchen
Direktør Kasper Skov Mikkelsen
Strategier til alle type forhandlinger.

I en interesseorganisation forhandler man til mange sider og ofte med flere parter på en gang. Kurset har givet mig en række meget brugbare værktøjer til at skabe overblik og til at udarbejde fornuftige strategier i alle type forhandlinger.

Køge Kommune
Niels Jørgen Assing, Afdelingschef, Social- og Sundhedsservice
Optimering af anvendelse af bilpark og TOC-analyse

Samarbejdet med A-2 har været en fornøjelse på alle måder. Vores udfordring bestod i, at vi på hjemmepleje- og hjemmesygeplejeområdet var i tvivl om, hvorvidt vi havde det rigtige antal biler – og om vores anvendelse af dem var effektiv. A-2 havde tydeligvis stor indsigt i området, og gennem grundige analyser af alle typer af ruter (bil-, elcykel-, cykel- og gåruter) fik konsulenterne kortlagt kapacitetsudnyttelsen af vores biler.

På workshops med udvalgte ledere og medarbejdere blev der arbejdet med mulighederne for:

  • Reduktion og konvertering af bilruter

  • Optimeret billogistik (hvor bør bilerne fysisk være placeret ift. anvendelsen i de forskellige vagtlag)

A-2’s arbejde resulterede i helt konkrete forslag, som indebærer, at vi kan reducere i antallet af biler – og det endda selv om vi har valgt at have 2 biler som buffer til spidsbelastningsperioder.

Sideløbende med optimering af vores bilanvendelse udarbejdede A-2 en såkaldt TCO (Total Cost of Ownership) på både vores eksisterende og potentielle nye biler. Den har givet os et overblik over, hvilke biler vi med fordel kan udskifte, og hvilke vi skal indkøbe i stedet for.

Alt i alt har vi fået et væsentligt og værdifuldt redskab til et forestående udbud af tjenestebiler, og samtidig har analyserne givet os en forventning om en væsentlig reduktion af vores udgifter til drift og vedligehold.

Jyske Bank
Finn Castella, Jyske Bank A/S
Forhandlingsmetode, der medvirker til at skabe merværdi

I Jyske Bank lægger vi stor vægt på at have gode og varige relationer til vores kunder. I den forbindelse har vi valgt at tilbyde vore medarbejdere kurserne Teamcon®Forhandling 1 og 2, da vi herigennem opnår en ensartet forhandlingsmetode, der medvirker til at skabe merværdi for kunder, medarbejdere og aktionærer.

bottom of page