Businesskonference

"Vores erfaring, jeres succes"

Hvad står A-2 for?

Undersøgelse 2019- Envision

Vores kunder siger:

TRESU
Christian Fogh-Hansen, R&D director
Øjenåbner

Det var svært at bruge begreberne umiddelbart. Men efter vi fik dem tilpasset vores 

sprog, fik vi øjnene op for den kompleksitet, der er i virksomheden, og hvordan vi kan 

nedbringe den. Derfor besluttede vi at fortsætte med Simplimize efter introforløbet. 

Direktoratet for Kriminalforsorgen
Peter Schultz-Nielsen, chefkonsulent og projektleder, Kriminalforsorgen
Analyse af mulige områder for outsourcing

Da vi som projektgruppe skulle udarbejde en indstilling til mulige outsourcingområder i Kriminalforsorgen, tog vi kontakt til A-2.

A-2 tilrettelagde en proces, som på bedste vis fik os igennem alle væsentlige spørgsmål og drøftelser, og samtidig sikrede A-2, at vi fik meget anvendelige input fra leverandører på de forskellige områder, hvor vi som projektgruppe anbefalede, at der potentielt kunne gennemføres outsourcing. Undervejs i projektet har A-2 demonstreret, at de evner at sætte ind i meget specialiserede fagområder og kombinere det med deres store viden om de vilkår den offentlige sektor agerer under.

Resultatet af samarbejdet med A-2 er en gennemarbejdet analyse, hvor både økonomiske, faglige og personalemæssige vurderinger af at outsource fremstår tydeligt og veldokumenteret. Vi står derfor med et særdeles brugbart grundlag for den videre beslutningsproces.

Direktoratet for Kriminalforsorgen
Ole Hansen, Centerdirektør for HR og Ressourcer
Analyse af overholdelsen af udbudreglerne

Justitsministeriets Toplederforum besluttede i foråret 2017 at skærpe tilsynet med overholdelse af udbudsreglerne på tværs af Justitsministeriets koncern. Kriminalforsorgen blev i forlængelse heraf bedt om at foretage en dybdegående analyse af deres samlede indkøb for at fastlægge, om udbudsreglerne var overholdt. I konkurrence med andre konsulentfirmaer blev A-2 valgt til at løse opgaven.

A-2 stillede med et team af medarbejdere, som havde indgående erfaring og specialistviden på området, og A-2 løftede opgaven i tæt dialog og konstruktivt samarbejde med Kriminalforsorgens egne medarbejdere. Samtidig demonstrerede A-2 overblik og indsigt og løste løbende en række udfordringer uden at overskride den aftalte tidsramme. Kriminalforsorgen har med analysen fået et rigtig godt overblik over sine indkøb og har fået anbefalinger, der er operationelle og let tilgængelige og som giver et præcist overblik over indsatser, der skal iværksættes for at komme helt i mål med at overholde udbudsreglerne.

Cheminova A/S
Senior Vice President Jesper Barslund Jacobsen
Håndtering af vanskelige forhandlinger

Uddannelsen har givet nogle gode værktøjer, som er praktisk anvendelige i såvel det daglige arbejde som vanskelige problemstillinger og forhandlinger.

Et kursus som jeg absolut vil anbefale andre relevante medarbejdere i Cheminova at deltage i.

SAS Ground Handling Denmark A/S
Adm. direktør CEO Hans Henrik Spangenberg, SAS Ground Handling Denmark A/S
Håndtering af interne og eksterne interessenter

Som for alle virksomheder betyder SGH's håndtering af interne og eksterne interessenter kolossalt. De værktøjer og metoder vi har fået præsenteret af A-2, skaber absolut resultater.

Når vi køber konsulentydelser og kurser, evaluerer vi anvendelighed og resultatskabelse. Her scorer A-2' forandrings- og forhandlingsydelser højt.

SikkerhedsBranchen
Direktør Kasper Skov Mikkelsen
Strategier til alle type forhandlinger.

I en interesseorganisation forhandler man til mange sider og ofte med flere parter på en gang. Kurset har givet mig en række meget brugbare værktøjer til at skabe overblik og til at udarbejde fornuftige strategier i alle type forhandlinger.

Køge Kommune
Niels Jørgen Assing, Afdelingschef, Social- og Sundhedsservice
Optimering af anvendelse af bilpark og TOC-analyse

Samarbejdet med A-2 har været en fornøjelse på alle måder. Vores udfordring bestod i, at vi på hjemmepleje- og hjemmesygeplejeområdet var i tvivl om, hvorvidt vi havde det rigtige antal biler – og om vores anvendelse af dem var effektiv. A-2 havde tydeligvis stor indsigt i området, og gennem grundige analyser af alle typer af ruter (bil-, elcykel-, cykel- og gåruter) fik konsulenterne kortlagt kapacitetsudnyttelsen af vores biler.

På workshops med udvalgte ledere og medarbejdere blev der arbejdet med mulighederne for:

  • Reduktion og konvertering af bilruter

  • Optimeret billogistik (hvor bør bilerne fysisk være placeret ift. anvendelsen i de forskellige vagtlag)

A-2’s arbejde resulterede i helt konkrete forslag, som indebærer, at vi kan reducere i antallet af biler – og det endda selv om vi har valgt at have 2 biler som buffer til spidsbelastningsperioder.

Sideløbende med optimering af vores bilanvendelse udarbejdede A-2 en såkaldt TCO (Total Cost of Ownership) på både vores eksisterende og potentielle nye biler. Den har givet os et overblik over, hvilke biler vi med fordel kan udskifte, og hvilke vi skal indkøbe i stedet for.

Alt i alt har vi fået et væsentligt og værdifuldt redskab til et forestående udbud af tjenestebiler, og samtidig har analyserne givet os en forventning om en væsentlig reduktion af vores udgifter til drift og vedligehold.

Jyske Bank
Finn Castella, Jyske Bank A/S
Forhandlingsmetode, der medvirker til at skabe merværdi

I Jyske Bank lægger vi stor vægt på at have gode og varige relationer til vores kunder. I den forbindelse har vi valgt at tilbyde vore medarbejdere kurserne Teamcon®Forhandling 1 og 2, da vi herigennem opnår en ensartet forhandlingsmetode, der medvirker til at skabe merværdi for kunder, medarbejdere og aktionærer.

Odense Kommune
Projektleder Helle Holst Hansen, Odense Kommune
Udbud af velfærdsteknologiske løsninger

I Odense Kommune arbejder vi målrettet på at skabe det næste velfærdssamfund. Vurdering, afprøvning og implementering af nye velfærdsteknologier er et helt centralt element i vores strategi og i tæt samarbejde med A-2 har vi senest udbudt tre velfærdsteknologiske løsninger. A-2 har i hele processen været en både inspirerende og professionel sparringspartner, og sammen har vi sikret, at de udbudte løsninger virker i praksis og lever op til vores forventninger om store gevinster - både økonomisk og kvalitetsmæssigt og for de borgere, som fremover skal bruge dem.

Direktoratet for Kriminalforsorgen
Vicedirektør Ole Hansen & udviklingschef Lars Thuesen, Kriminalforsorgen
Radikal omstrukturering

Samarbejdet med A-2 har på alle måder været både produktivt og effektivt. Som led i en radikal omstrukturering af hele Kriminalforsorgens organisation, var der også brug for, at vi fik analyseret og tilpasset Kriminalforsorgens UddannelsesCenter (KUC) til den ny virkelighed.

A-2 gennemførte en både solid og sober gennemlysning af KUC's organisering, økonomi og arbejdsgange, og med målrettethed og nye indfaldsvinkler kom A-2 med forslag til en helt ny organisering og arbejdsdeling - og ikke mindst et betydeligt reduceret budget, uden at der blev gået på kompromis med KUC's kerneopgaver.

A-2's arbejde har i høj grad givet os et væsentligt og værdifuldt grundlag for den videre proces med at få indplaceret KUC og Kriminalforsorgens samlede uddannelsesindsats i den kommende nye organisering.

Halsnæs Kommune
Helle Hagemann Olsen, direktør, og Birgit Gundorph-Malling, sundhedschef
Etablering af tværkommunalt samarbejde

Da vi i Allerød, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner besluttede at gennemføre en grundig analyse af samarbejdsmuligheder om tandregulering, var vi ikke i tvivl om, at A-2 skulle inviteres til at afgive tilbud. A-2 viste sig også at komme med et meget gennemarbejdet tilbud, og undervejs i projektet har A-2 demonstreret, at de evner at sætte sig ind i et meget specialiseret fagområde og kombinere det med deres store viden om kommunal økonomi og de politiske vilkår, den styres under. Opgaven stillede ikke mindst store krav til en målrettet dataindsamling og til at sætte sig ind i de fem kommuners situation på området.  Resultatet er en gennemarbejdet analyse, hvor både økonomiske, faglige og personalemæssige konsekvenser ved et fremtidigt samarbejde på tandreguleringsområdet er beskrevet. Vi kunne ikke have ønsket os et bedre grundlag for den politiske beslutningsproces i de fem kommuner.

Halsnæs Kommune
Helle Hagemann Olsen, Direktør
Grundig budgetanalyse

Sammen med A-2 har vi gennemført en meget grundig budgetanalyse af hele tandplejeområdet i Halsnæs Kommune. A-2 demonstrerede på bedste vis evnen til at sætte sig ind i et meget fagligt specialiseret område, og med lige dele respekt for fagligheden og udfordring af traditionelle opfattelser, lykkedes det A-2 at etablere en god dialog med både medarbejdere og ledere. Den færdige analyse, som klart og præcist beskriver mulighederne for at kapacitetstilpasse og effektivisere Tandplejen, udgør det helt rigtige grundlag for den efterfølgende politiske behandling.

Skanderborg Kommune
Jan Møller Iversen, Ældre- & Handicapchef, Skanderborg Kommune
​Økonomistyring i plejedistrikt

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med A-2, fordi A-2 fremstår kompetente, er gode til at finde/se udfordringerne, dygtige til at fremlægge afhængigt af deltagergruppe. Og så overholder A-2 indgåede aftaler.

Skanderborg Kommune henvendte sig til A-2, fordi vi i vores plejedistrikter havde oplevet udfordringer med at overholde budgetterne. Samtidig gav en distriktschef udtryk for, at de redskaber hun havde til rådighed, gjorde det svært at styre distriktets økonomi.

I samarbejde med A-2 iværksatte vi derfor et projekt, som havde til formål at analysere økonomien i plejedistriktet med henblik på, at distriktschef, teamledere samt ældreområdets ledelse kunne få overblik og indsigt i distriktets økonomi med henblik på at skabe et bedre grundlag for den løbende økonomistyring. Med udgangspunkt heri skulle udvikles redskaber og værktøjer med henblik på at skabe et bedre grundlag for distriktschefens styring af distriktets økonomi.

A-2 arbejdede struktureret. Og gennem tæt opfølgning og dialog blev opgaven løst til tiden, til aftalt pris og til vores tilfredshed.

Fonden Lænkeambulatorierne
Mikael Jakshøj, Direktør
Konkurrenceudsættelse af IT drift

A-2 bistod Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark (Lænken) med konkurrenceudsættelse af IT-drift, da den tidligere leverandør, Gentofte Kommune, efter mange år havde opsagt kontrakten af compliance årsager. IT-driften dækker sekretariat, Stofrådgivningen, 11 ambulatorier, Lænkepensionatet, Ringe Statsfængsel samt Kriminalforsorgens afdelinger i Nord- og Sydsjælland.

A-2 assisterede os i at afdække mulighederne for at optimere IT driften og udarbejdede kontrakt- og udbudsmateriale til brug ved konkurrenceudsættelsen. Konsulenterne fra A-2 har med deres erfaring inden for IT og udbudshåndtering været konstruktive og velkvalificerede samarbejdspartnere. Det har været en stor hjælp for os, at A-2 var med i hele processen og sikrede en korrekt håndtering af konkurrenceudsættelsen og optimering af IT faglige og kommercielle forhold.

Vi nu er på den anden side af overleveringen til vores nye leverandør af IT drift, og overgangen er i store træk gået smertefrit. Det er vores klare indtryk, at vores nye leverandør og kontrakt danner et godt og solidt grundlag for vores IT-drift de kommende fire til seks år. Samtidig har vi opnået en markant besparelse, der giver en relativ kort tilbagebetalingsperiode for de samlede initiale investeringer, og som efterfølgende giver os mulighed for at hjælpe endnu flere mennesker i vores ambulatorier".

Rudersdal Kommune
Peter Lassen, Økonomichef, Rudersdal Kommune
Revitalisering af indkøbsarbejdet

Rudersdal Kommune stod foran en revitalisering af indkøbsarbejdet. Aftaleporteføljen var god, men samarbejdet på tværs af kommunen trængte til et eftersyn og særligt trængte vi til at få fokus på compliance og de gevinster, der opnås, når vi rent faktisk anvender aftalerne korrekt.

A-2 har gennemgået vores indkøb, og det har givet os et nyt fokus i vores arbejde med indkøb og udbud, samt vist en helt konkret vej fremad for vores arbejde.

A-2 har gennemgået: Spend, Compliance, Forretningsgange, Samarbejdsmønstre, Organisering

På det grundlæg har A-2 udarbejdet et forslag til en ny organisering af indkøb med fornyet fokus på, at vi opnår reelle besparelser. Den samlede proces har givet os et klart billede af de økonomiske muligheder, der er i det løbende arbejde med opfølgning på vores aftaleanvendelse for derigennem at få en høj compliance på aftalerne.

Efter A-2's anvisninger er der efterfølgende iværksat konkrete projekter for at løfte compliance på vores aftaler og realisere de økonomiske gevinster.

Samlet set har både analysen og de efterfølgende projekter nydt godt af A-2's indsigt i det kommunale indkøbsområde og viden om kommunal drift.

Hørsholm Kommune
Mette Herbert, direktør for Teknik, Arbejdsmarked, Social og Sundhed
Effektivisering af sagsbehandlingen

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en byggesag i Hørsholm Kommune har de seneste år ligget over niveauet for sammenlignelige kommuner. Vi havde derfor behov for en uvildig analyse af, om vi skulle fortsætte med at optimere området, indlede et samarbejde med andre kommuner eller outsource hele byggesagsbehandlingen.

A-2 blev valgt som konsulentfirma, da de leverede et overbevisende bud på opgaven og demonstrerede en tilgang, der klart viste, at de forstod vores behov i forhold til både det politiske og administrative niveau. I forløbet har A-2 via en veltilrettelagt proces sikret, at både direktion, ledelse og medarbejdere har været inddraget gennem møder, interviews, workshops mm.  Vi har oplevet samarbejdet med A-2 som eksemplarisk, hvor alle involverede undervejs har oplevet, at de er blevet hørt og forstået, ligesom A-2 meget tidligt i processen skabte tryghed, opbakning og engagement hos de berørte ledere og medarbejdere.

Med analysen har vi nu fået afklaret, hvilken retning vi skal tage på byggesagsområdet. Det skyldes ikke mindst, at A-2 i forbindelse med den afsluttende afrapportering i udvalget formåede at bidrage til en konstruktiv politisk drøftelse af byggesagsområdet. A-2's anbefalinger vil med sikkerhed blive inddraget fremadrettet på området. Forløbet og resultatet af samarbejdet med A-2 gør, at vi ikke vil tøve med at spørge A-2, hvis vi en anden gang skal bruge konsulentbistand.

Graintec A/S
Regional Director Asia Steen Petersen, Graintec A/S
Forhandlingsforberedelse

"... lettilgængelige værktøjer til forhandlingsforberedelse danner et fundament for succesrige forhandlinger".

”... god indsigt i forhandlingsformer og reaktionsmønstre".

"Hvis nogen skal fremhæves, så er det emnet "det tværkulturelle møde". Det er et område, som alle med internationale forhandlinger bør stifte bekendtskab med".

Randers Kommune
Jan Kjeldmann, Leder af Økonomi og Analyse Social- og arbejdsmarkedssekretariatet
Sikring af statsrefusionsindtægter

Godt styr på området - hvad der var behov for at data m.v. Derudover vedholdenhed og opfølgning, hvis svartiderne var lidt for langsomme fra vores side. Alt i alt et fint lille projekt med bedre udbytte end forventet.

Tårnby Kommune
Sekretariatschef/Stedfortræder for forvaltningschef Mikkel Flatau, Tårnby Kommune
Sikring af statsrefusionsindtægter

A-2 udførte en gennemgang af kommunens refusionsindtægter på området for særligt dyre enkeltsager. Det er ofte tidskrævende og vanskeligt, at få det hele med ved en sådan gennemgang, der tilmed går flere år tilbage, men A-2 lavede et glimrende stykke arbejde. Konsulenter aflagde en rapportering, som tydeligt og overskueligt angav årsag og beløb på de borgere - omfattet af ordningen - hvor kommunen ikke havde fået hjemtaget den fulde refusion.

Frederikssund Kommune
Direktør Helle Hagemann Olsen & ældre- og socialchef Klaus Godsk Kolberg, Frederikssund Kommune
Bedre udnyttelse af bygningsmassen

A-2 har assisteret Frederikssund Kommune med kortlægning og analyse af vores bygningsmasse på tværs af social- og ældreområdet. På ældreområdet stod vi med en overkapacitet af plejeboliger og et behov for boliger til ældre med specifikke pleje- og omsorgsbehov. På socialområdet var en række af vores botilbud utidssvarende, tomme og uhensigtsmæssigt placeret og i enkelte tilbud havde målgruppen ikke økonomiske mulighed for at betale den omkostningsbestemte husleje. A-2 kortlagde hurtigt vores samlede bygningsmasse og behov, og i tæt dialog med os udarbejdede A-2 scenarier for, hvordan de nuværende bygninger kan anvendes på tværs af ældre- og socialområdet, frasælges, ombygges eller udlejes på baggrund af grundige analyser af både faglige krav og visioner samt politiske mål og ønsker.

Vi valgte A-2 til opgaven, fordi de leverede et overbevisende bud på en proces, der blandt andet involverede de politiske udvalg og demonstrerede en tilgang, der klart viste, at de forstod vores behov. A-2's proces sikrede, at både ledelse og medarbejdere blev inddraget gennem møder, interviews, workshops mm., og samtidig forestod A-2 en overordentlig god og retningsgivende proces med både oplæg og workshops for flere politiske udvalg.

Vi har oplevet det tætte samarbejde med A-2 som eksemplarisk, og med analysen har vi både administrativt og politisk fået det nødvendige fundament for det videre arbejde med at optimere vores bygningsmasse. Både strategisk og konkret i forhold til afvikling og udvikling af boliger på ældre- og socialområdet. Vi vil derfor heller ikke tøve med at bruge A-2 igen, hvis vi i fremtiden skal bruge konsulentbistand.

Danske Spil
Martin Dalsgaard Andersen, Marketingchef Danske Spil
Udbud af Reklamebureau-ydelser

Da vi skulle finde nye reklamebureauer i relation til vores store brands: Lotto, Vikinglotto, Eurojackpot og Quick, var det afgørende for os, at vi fik tilrettelagt en udbudsproces, som fik Danske Spil til at fremstå professionel og gerne nytænkende. Samtidig skulle den efterfølgende anvendelse af aftalerne sikre og understøtte et tæt partnerskab. I samarbejde med A-2 fik vi tilrettelagt et udbud med forhandling, så det i store træk kom til at ligne en normal ‘pitch-proces’ i markedet. A-2 bidrog også til, at der blev lavet et markedsorienteret udbudsmateriale, som var overskueligt og let forståeligt for tilbudsgiverne, hvilket vi har fået bekræftet i meget positive tilbagemeldinger fra branchen. Endvidere fik vi strømlinet og struktureret ydelserne således, at de fremover er lette at bestille og styre i aftaleperioden, så vi kan fokusere på at lave nogle gode og effektive kampagner. Vi har med andre ord nydt stort gavn af samarbejdet med A-2.

Region Sjælland
Søren Herget, Projektleder
Udbud af rammeaftaler på konsulentydelser i relation til Produktion, Forskning og Innovation​

Som ansvarlige for bl.a. lean, forskning og innovation har vi et stort løbende behov for at kunne trække på eksterne specialister. Dette omfatter både konsulenter fra mindre en-mands firmaer samt fra de store konsulenthuse. Da vi stod overfor at skulle indgå rammeaftaler på området, var det afgørende for os, at vi fik sikret, at begge disse typer leverandører kun byde på lige vilkår. Samtidig skulle udbudsprocessen ikke være for ressourcekrævende for tilbudsgiverne, og rammeaftalerne skulle være lette at anvende. Vi kunne ikke have ønsket os bedre hjælp end den, vi fik fra A-2 til at strukturere en udbudsproces og et udbudsmateriale, som gav lave transaktionsomkostninger for tilbudsgiverne, og som medførte, at vi fik det ønskede leverandørmiks. Samtidig fik A-2 udarbejdet rammeaftale og miniudbudsmateriale, som nu understøtter os i at kunne rekvirere specialistviden hurtigt og nemt.

Lejre Kommune
Inger Marie Vynne, Kommunaldirektør
Grundigt overblik og gennemarbejdet beslutningsgrundlag

A-2 har bistået Lejre Kommune med at skabe overblik over de driftsøkonomiske konsekvenser ved en eventuel udtræden af Vestsjællands Beredskab for at danne Lejre Kommunes eget beredskab. Med stor faglig beredskabsviden og solidt blik for de økonomisk og tværkommunale politiske aspekter ved en udtræden har A-2 leveret et grundigt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag. Et beslutningsgrundlag som har været meget værdifuldt  i forbindelse med Lejre Kommunes beslutning om at udtræde af Vestsjællands Beredskab.

A-2 A/S   |   CVR: 25 73 49 63   |   Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00   |   Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

A-2 A/S © 2020

  • Linkedin
  • LinkedIn - Hvid Circle