Lejre Kommune

 

A-2 har bistået Lejre Kommune med at skabe overblik over de driftsøkonomiske konsekvenser ved en eventuel udtræden af Vestsjællands Beredskab for at danne Lejre Kommunes eget beredskab. Med stor faglig beredskabsviden og solidt blik for de økonomisk og tværkommunale politiske aspekter ved en udtræden har A-2 leveret et grundigt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag. Et beslutningsgrundlag som har været meget værdifuldt  i forbindelse med Lejre Kommunes beslutning om at udtræde af Vestsjællands Beredskab.

Inger Marie Vynne, Kommunaldirektør

Region Sjælland

Udbud af rammeaftaler på konsulentydelser i relation til Produktion, Forskning og Innovation

Som ansvarlige for bl.a. lean, forskning og innovation har vi et stort løbende behov for at kunne trække på eksterne specialister. Dette omfatter både konsulenter fra mindre en-mands firmaer samt fra de store konsulenthuse. Da vi stod overfor at skulle indgå rammeaftaler på området, var det afgørende for os, at vi fik sikret, at begge disse typer leverandører kun byde på lige vilkår. Samtidig skulle udbudsprocessen ikke være for ressourcekrævende for tilbudsgiverne, og rammeaftalerne skulle være lette at anvende. Vi kunne ikke have ønsket os bedre hjælp end den, vi fik fra A-2 til at strukturere en udbudsproces og et udbudsmateriale, som gav lave transaktionsomkostninger for tilbudsgiverne, og som medførte, at vi fik det ønskede leverandørmiks. Samtidig fik A-2 udarbejdet rammeaftale og miniudbudsmateriale, som nu understøtter os i at kunne rekvirere specialistviden hurtigt og nemt.

 

Søren Herget, Projektleder

Danske Spil

 

 

 

Udbud af Reklamebureau-ydelser

Da vi skulle finde nye reklamebureauer i relation til vores store brands: Lotto, Vikinglotto, Eurojackpot og Quick, var det afgørende for os, at vi fik tilrettelagt en udbudsproces, som fik Danske Spil til at fremstå professionel og gerne nytænkende. Samtidig skulle den efterfølgende anvendelse af aftalerne sikre og understøtte et tæt partnerskab. I samarbejde med A-2 fik vi tilrettelagt et udbud med forhandling, så det i store træk kom til at ligne en normal ‘pitch-proces’ i markedet. A-2 bidrog også til, at der blev lavet et markedsorienteret udbudsmateriale, som var overskueligt og let forståeligt for tilbudsgiverne, hvilket vi har fået bekræftet i meget positive tilbagemeldinger fra branchen. Endvidere fik vi strømlinet og struktureret ydelserne således, at de fremover er lette at bestille og styre i aftaleperioden, så vi kan fokusere på at lave nogle gode og effektive kampagner. Vi har med andre ord nydt stort gavn af samarbejdet med A-2.

 

Martin Dalsgaard Andersen, Marketingchef Danske Spil

Frederikssund Kommune

A-2 har assisteret Frederikssund Kommune med kortlægning og analyse af vores bygningsmasse på tværs af social- og ældreområdet. På ældreområdet stod vi med en overkapacitet af plejeboliger og et behov for boliger til ældre med specifikke pleje- og omsorgsbehov. På socialområdet var en række af vores botilbud utidssvarende, tomme og uhensigtsmæssigt placeret og i enkelte tilbud havde målgruppen ikke økonomiske mulighed for at betale den omkostningsbestemte husleje. A-2 kortlagde hurtigt vores samlede bygningsmasse og behov, og i tæt dialog med os udarbejdede A-2 scenarier for, hvordan de nuværende bygninger kan anvendes på tværs af ældre- og socialområdet, frasælges, ombygges eller udlejes på baggrund af grundige analyser af både faglige krav og visioner samt politiske mål og ønsker.

Vi valgte A-2 til opgaven, fordi de leverede et overbevisende bud på en proces, der blandt andet involverede de politiske udvalg og demonstrerede en tilgang, der klart viste, at de forstod vores behov. A-2's proces sikrede, at både ledelse og medarbejdere blev inddraget gennem møder, interviews, workshops mm., og samtidig forestod A-2 en overordentlig god og retningsgivende proces med både oplæg og workshops for flere politiske udvalg.

Vi har oplevet det tætte samarbejde med A-2 som eksemplarisk, og med analysen har vi både administrativt og politisk fået det nødvendige fundament for det videre arbejde med at optimere vores bygningsmasse. Både strategisk og konkret i forhold til afvikling og udvikling af boliger på ældre- og socialområdet. Vi vil derfor heller ikke tøve med at bruge A-2 igen, hvis vi i fremtiden skal bruge konsulentbistand.

Direktør Helle Hagemann Olsen & ældre- og socialchef Klaus Godsk Kolberg, Frederikssund Kommune 


Tårnby Kommune

 

"A-2 udførte en gennemgang af kommunens refusionsindtægter på området for særligt dyre enkeltsager. Det er ofte tidskrævende og vanskeligt, at få det hele med ved en sådan gennemgang, der tilmed går flere år tilbage, men A-2 lavede et glimrende stykke arbejde. Konsulenter aflagde en rapportering, som tydeligt og overskueligt angav årsag og beløb på de borgere - omfattet af ordningen - hvor kommunen ikke havde fået hjemtaget den fulde refusion."

Sekretariatschef/Stedfortræder for forvaltningschef Mikkel Flatau, Tårnby Kommune


Randers Kommune

Sikring af statsrefusionsindtægter i Randers Kommune

Godt styr på området - hvad der var behov for at data m.v. Derudover vedholdenhed og opfølgning, hvis svartiderne var lidt for langsomme fra vores side. Alt i alt et fint lille projekt med bedre udbytte end forventet.

Jan Kjeldmann, Leder af Økonomi og Analyse Social- og arbejdsmarkedssekretariatet Randers Kommune


Hørsholm Kommune

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en byggesag i Hørsholm Kommune har de seneste år ligget over niveauet for sammenlignelige kommuner. Vi havde derfor behov for en uvildig analyse af, om vi skulle fortsætte med at optimere området, indlede et samarbejde med andre kommuner eller outsource hele byggesagsbehandlingen.

A-2 blev valgt som konsulentfirma, da de leverede et overbevisende bud på opgaven og demonstrerede en tilgang, der klart viste, at de forstod vores behov i forhold til både det politiske og administrative niveau. I forløbet har A-2 via en veltilrettelagt proces sikret, at både direktion, ledelse og medarbejdere har været inddraget gennem møder, interviews, workshops mm.  Vi har oplevet samarbejdet med A-2 som eksemplarisk, hvor alle involverede undervejs har oplevet, at de er blevet hørt og forstået, ligesom A-2 meget tidligt i processen skabte tryghed, opbakning og engagement hos de berørte ledere og medarbejdere.

Med analysen har vi nu fået afklaret, hvilken retning vi skal tage på byggesagsområdet. Det skyldes ikke mindst, at A-2 i forbindelse med den afsluttende afrapportering i udvalget formåede at bidrage til en konstruktiv politisk drøftelse af byggesagsområdet. A-2's anbefalinger vil med sikkerhed blive inddraget fremadrettet på området. Forløbet og resultatet af samarbejdet med A-2 gør, at vi ikke vil tøve med at spørge A-2, hvis vi en anden gang skal bruge konsulentbistand.

Mette Herbert, direktør for Teknik, Arbejdsmarked, Social og Sundhed


Halsnæs Kommune Leve Bo

 

 

Halsnæs Kommune har siden 2012 arbejdet med Leve Bo på vores plejecentre, og vi havde brug for en uvildig analyse af, om vi med de nuværende økonomiske, organisatoriske og faglige rammer kunne drive vores plejecentre sikkert og effektivt med afsæt i målene for Leve Bo.

A-2 blev i konkurrence med andre konsulentfirmaer valgt, fordi de hurtigt forstod formålet med analysen og vores behov i forhold til det politiske og administrative niveau. Samtidig tilrettelagde A-2 en proces, hvor både ansatte i administrationen og medarbejdere og ledere på plejecentret var inddraget fra start til slut gennem arbejdsgruppemøder, fokusgruppeinterview, observationsstudium og workshops. A-2's samarbejde med både arbejdsgruppen og plejecenterets medarbejdere var eksemplarisk, og alle involverede har følt sig både hørt og medinddraget. A-2's evne til at sætte sig i medarbejdernes sted, forstå deres arbejdsfelt, vilkår og tilgang gjorde medarbejderne trygge og engagerede i arbejdet.

A-2 har også løbende orienteret det politiske niveau og i forbindelse med den afsluttende afrapportering i udvalget formåede A-2 at bidrage til en overordentlig produktiv politisk drøftelse af balancen mellem økonomi og serviceniveau.

Vi står nu efter analysen tilbage med et produkt, som vil komme til at udgøre et væsentligt input til både de administrative og politiske overvejelser over kommunens plejecenterdrift den kommende lange tid, og vi vil helt sikkert spørge A-2, hvis vi igen skal bruge konsulentbistand.

Lisbeth Rindom, direktør, og Birgit Gundorph-Malling, Chef for Sundhed, Ældre & Kultur"


Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune stod foran en revitalisering af indkøbsarbejdet. Aftaleporteføljen var god, men samarbejdet på tværs af kommunen trængte til et eftersyn og særligt trængte vi til at få fokus på compliance og de gevinster, der opnås, når vi rent faktisk anvender aftalerne korrekt.

A-2 har gennemgået vores indkøb, og det har givet os et nyt fokus i vores arbejde med indkøb og udbud, samt vist en helt konkret vej fremad for vores arbejde.

A-2 har gennemgået:

 • Spend

 • Compliance

 • Forretningsgange

 • Samarbejdsmønstre

 • Organisering

På det grundlæg har A-2 udarbejdet et forslag til en ny organisering af indkøb med fornyet fokus på, at vi opnår reelle besparelser. Den samlede proces har givet os et klart billede af de økonomiske muligheder, der er i det løbende arbejde med opfølgning på vores aftaleanvendelse for derigennem at få en høj compliance på aftalerne.

Efter A-2's anvisninger er der efterfølgende iværksat konkrete projekter for at løfte compliance på vores aftaler og realisere de økonomiske gevinster.

Samlet set har både analysen og de efterfølgende projekter nydt godt af A-2's indsigt i det kommunale indkøbsområde og viden om kommunal drift.

Peter Lassen, Økonomichef, Rudersdal Kommune


Fonden Lænkeambulatorierne

"A-2 bistod Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark (Lænken) med konkurrenceudsættelse af IT drift, da den tidligere leverandør, Gentofte Kommune, efter mange år havde opsagt kontrakten af compliance årsager. IT driften dækker sekretariat, Stofrådgivningen, 11 ambulatorier, Lænkepensionatet, Ringe Statsfængsel samt Kriminalforsorgens afdelinger i Nord- og Sydsjælland.

A-2 assisterede os i at afdække mulighederne for at optimere IT driften og udarbejdede kontrakt- og udbudsmateriale til brug ved konkurrenceudsættelsen. Konsulenterne fra A-2 har med deres erfaring inden for IT og udbudshåndtering været konstruktive og velkvalificerede samarbejdspartnere. Det har været en stor hjælp for os, at A-2 var med i hele processen og sikrede en korrekt håndtering af konkurrenceudsættelsen og optimering af IT faglige og kommercielle forhold.

Vi nu er på den anden side af overleveringen til vores nye leverandør af IT drift, og overgangen er i store træk gået smertefrit. Det er vores klare indtryk, at vores nye leverandør og kontrakt danner et godt og solidt grundlag for vores IT drift de kommende fire til seks år. Samtidig har vi opnået en markant besparelse, der giver en relativ kort tilbagebetalingsperiode for de samlede initielle investeringer, og som efterfølgende giver os mulighed for at hjælpe endnu flere mennesker i vores ambulatorier".

Mikael Jakshøj, Direktør


Silkeborg Kommune

 

Udbud af byudstyr i Silkeborg Kommune

Da Silkeborg Kommunes koncessionsaftale på reklamefinansieret byudstyr nærmede sig udløb, iværksatte vi en udbudsproces med henblik på at indhente tilbud på en ny koncessionsaftale. Vi blev inspireret af andre kommuner, som havde gennemført en lignende proces i samarbejde med A-2. Ved at anvende A-2's afprøvede koncept sammen med kommunens supplerende input sikrede vi os, dels en styret proces og dels et udbud, hvor byderne havde let ved at forstå, hvad det var de skulle byde på. Udbudsprocessen resulterede i en ny aftale, som er væsentlig bedre end den forrige. Sammen med A-2 blev opgaven løst til tiden og inden for budget. 

Flemming Frøsig Christensen, Vej- og Trafikchef


Skanderborg Kommune

 

Økonomistyring i plejedistrikt - Skanderborg Kommune

 

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med A-2, fordi A-2 fremstår kompetente, er gode til at finde/se udfordringerne, dygtige til at fremlægge afhængigt af deltagergruppe. Og så overholder A-2 indgåede aftaler.

Skanderborg Kommune henvendte sig til A-2, fordi vi i vores plejedistrikter havde oplevet udfordringer med at overholde budgetterne. Samtidig gav en distriktschef udtryk for, at de redskaber hun havde til rådighed, gjorde det svært at styre distriktets økonomi.

I samarbejde med A-2 iværksatte vi derfor et projekt, som havde til formål at analysere økonomien i plejedistriktet med henblik på, at distriktschef, teamledere samt ældreområdets ledelse kunne få overblik og indsigt i distriktets økonomi med henblik på at skabe et bedre grundlag for den løbende økonomistyring. Med udgangspunkt heri skulle udvikles redskaber og værktøjer med henblik på at skabe et bedre grundlag for distriktschefens styring af distriktets økonomi.

A-2 arbejdede struktureret. Og gennem tæt opfølgning og dialog blev opgaven løst til tiden, til aftalt pris og til vores tilfredshed.

Jan Møller Iversen, Ældre- & Handicapchef, Skanderborg Kommune


Odense Kommune

 

I Odense Kommune er implementering af nye velfærdsteknologier ikke business as usual. Tværtimod arbejder vi målrettet på, at teknologierne skal udgøre et bærende element i vores indsats for og sammen med borgerne.
 
Et af vores seneste tiltag på området har været implementering af en ny it-løsning til planlægning, opfølgning og kvalitetssikring på plejeområdet. A-2 hjalp os i den forbindelse med på rekordtid at gennemføre hele udbudsprocessen fra kravspecifikation til kontraktunderskrivelse, og det har vi ikke fortrudt. Der var tale om et helt nyt velfærdsteknologisk område for Odense Kommune, hvor vi især inden for brugervenlighed havde behov for at "flytte markedet", og A-2 udfordrede os kompetent, med respekt for vores betingelser og udfordringer og sikrede en operationalisering af alle vores krav.
 
Når man samarbejder med A-2 bliver opgaverne løst dybt professionelt, til tiden og inden for det aftalte budget, og vi vil helt sikkert bruge A-2 næste gang, vi står overfor at skulle gennemføre et kompliceret udbud.
 
Chefkonsulent Henriette Jakobsen, Ældre- & Handicapforvaltningen og specialkonsulent Helle Holst Hansen, Borgmesterforvaltningen 


Graintec A/S

"... lettilgængelige værktøjer til forhandlingsforberedelse danner et fundament for succesrige forhandlinger".

"... god indsigt i forhandlingsformer og reaktionsmønstre".

"Hvis nogen skal fremhæves, så er det emnet "det tværkulturelle møde". Det er et område, som alle med internationale forhandlinger bør stifte bekendtskab med".

Regional Director Asia Steen Petersen, Graintec A/S 


Ringsted Kommune

"A-2 har med deres store indsigt og viden om kommunale organisationer været en god samarbejds- og sparringspartner i Ringsted Kommunes proces med at etablere en ny organisation, hvor vi blandt andet er gået fra forvaltnings- til centerstruktur. A-2 har undervejs bistået med design og planlægning af processen og har faciliteret seminarer for både Byrådet, direktionen og koncernledelsen. A-2 har ydet et væsentligt bidrag til, at vi i dag står med et solidt og gennemarbejdet fundament for den nye organisation".

 

Jacob Nordby, Kommunaldirektør Ringsted Kommune


Esbjerg Kommune

 

"A-2 har assisteret os i at undersøge kommunens borgerrettede kørsel. Opgaven bestod i at kortlægge det eksisterende kørselsmønster og komme med forslag til optimeringer. Dette arbejde er gjort kompetent og professionelt. Det er vores indtryk, at A-2 har et godt kendskab til hele kørselsområdet og arbejder grundigt og systematisk."

Økonomichef Eddie Dydensborg, Esbjerg Kommune


Halsnæs Kommune

Sammen med A-2 har vi gennemført en meget grundig budgetanalyse af hele tandplejeområdet i Halsnæs Kommune. A-2 demonstrerede på bedste vis evnen til at sætte sig ind i et meget fagligt specialiseret område, og med lige dele respekt for fagligheden og udfordring af traditionelle opfattelser, lykkedes det A-2 at etablere en god dialog med både medarbejdere og ledere. Den færdige analyse, som klart og præcist beskriver mulighederne for at kapacitetstilpasse og effektivisere Tandplejen, udgør det helt rigtige grundlag for den efterfølgende politiske behandling.

Helle Hagemann Olsen, direktør


Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har brugt A2 til opgaver inden for bl.a. business case på it og effektiviseringer, til udbudsprojekter og markedsanalyser.

Vi har på disse opgaveområder haft rigtig stort udbytte af samarbejdet med meget kompetente konsulenter fra A2, og samarbejdet har medvirket til, at vi kunne gennemføre omstillingsprojekter og nå forretningsmål og effektiviseringskrav inden for administrations- og driftsområder i regionen. I den forbindelse er det afgørende, at vi har kunne trække på højt kvalificeret rådgivning og viden fra eksterne konsulenter, der har en høj indlevelsesevne i organisationen og kan spille kompetent sammen med vores egne medarbejdere.

Sven Skovmand Eriksen, Personalepolitisk chef, Koncern Organisation og Personale


Vesthimmerlands Kommune

Da vi i Vesthimmerland Kommune skulle købe nye it-løsninger til økonomi og jobcenter på SKI's 02.19 ASP og Cloud Rammeaftale, henvendte vi os til A-2 for profes-sionel rådgivning. A-2 assisterede os med den direkte tildeling og udarbejdede den nødvendige dokumentation for korrekt tildeling. Det er vigtigt for os, at udbudsreg-lerne bliver fulgt, og A-2's indsigt og metodiske tilgang til opgaven sikrede dette.

 

Find Korsbæk, forvaltningschef Vesthimmerlands Kommune


Vandcenter Odense og Svendborg

A-2 har assisteret os med et indkøbsprojekt, som Vandcenter Syd (Odense) og Vand og Affald (Svendborg) ønskede at gennemføre i fællesskab. Projektet sikrede, at vi fik afdækket:

 • Mulighederne for optimering og besparelser på indkøbsområdet samt fik udarbejdet indkøbspolitikker og strategier.

 • Muligheder og risici ved etablering af en fælles indkøbsfunktion og fik fastlagt, hvilke kompetencer og roller der bør være i den fremtidige indkøbsfunktion.

A-2 anvendte en yderst struktureret og engageret tilgang til opgaven i samarbejde med vores medarbejdere. Det sikrede, at de på fleksibel vis hele tiden tog højde for de knaster, der altid opstår under et projektforløb - fx at det ikke var så let at få data ud af vores økonomisystemer som vi troede. A-2's tilgang gjorde, at de under hele forløbet havde fokus på at levere i henhold til de aftalte deadlines og den aftalte projektøkonomi - og med høj kvalitet.

Udover dyb indsigt i indkøbs- og udbudsområdet demonstrerede A-2's konsulenter også en god forståelse for forsyningsselskabers struktur og de regulativer, der gælder på området.

Resultatet af projektet er, at vi har fået:

 • En praktisk anvendelig analyse, som giver os et overblik og en indsigt, vi ikke har haft tidligere.

 • Et klart billede af de enkelte besparelsestiltag, og har iværksat de første aktiviteter for at høste gevinsterne.

 • Udarbejdet indkøbspolitikker, som kan anvendes i vores selskaber.

 • Indkøbsstrategier og udbudsplan på plads.

 • Et solidt grundlag for den videre drøftelse af en fælles indkøbsfunktion.

 • Identificeret lavt hængende frugter, der kan realiseres med det samme, og som sikrer, at vores investering kan betales tilbage indenfor ½ år.

 • Væsentlige og realiserbare årlige besparelser.


Novasol

Business Intelligence og målstyring hos Novasol

Novasol er vokset kraftigt, og konsoliderer og udbygger derfor ledelsessystemer og organisering, for at styrke indtjeningen, og være klar til yderligere ekspansion.

A-2's konsulenter har på fornem vis ført os gennem processen med forretningsafklaring, så vi fik fastlagt præcis hvilke forretningsparametre, vi skulle måle på, hvordan, og på hvilke ledelsesniveauer. Faldgruben ved målstyring og Business Intelligence er ofte at forretningen drukner i data, eller at processen bliver for teknisk drevet. Konsulenterne fra A-2 inddrog og forstod imidlertid vores aktuelle problemstillinger, både markedsmæssigt, organisatorisk, procesmæssigt, og IT-teknisk. Processen blev gennemført i et tæt og motiverede samarbejde og med stor medarbejderinvolvering, hvilket har bidraget til en fælles forretningsforståelse i Novasol, og ikke mindst fokus på de vigtigste resultat- og costdrivere. Resultatet er en model, der sikrer os det forretningsmæssige overblik samtidig med, at der ikke bliver suboptimeret, og vi hele tiden har de relevante informationer til rådighed på de udvalgte niveauer i forhold til
vores ledelsesmodel og ønske om decentral beslutningskompetence.

 

Klaus Melchior, Økonomidirektør


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Samarbejdet med A-2 har på alle måder været både produktivt og effektivt. Som led i en radikal omstrukturering af hele Kriminalforsorgens organisation, var der også brug for, at vi fik analyseret og tilpasset Kriminalforsorgens UddannelsesCenter (KUC) til den ny virkelighed. 

 

A-2 gennemførte en både solid og sober gennemlysning af KUC's organisering, økonomi og arbejdsgange, og med målrettethed og nye indfaldsvinkler kom A-2 med forslag til en helt ny organisering og arbejdsdeling - og ikke mindst et betydeligt reduceret budget, uden at der blev gået på kompromis med KUC's kerneopgaver.

A-2's arbejde har i høj grad givet os et væsentligt og værdifuldt grundlag for den videre proces med at få indplaceret KUC og Kriminalforsorgens samlede uddannelsesindsats i den kommende nye organisering.

Vicedirektør Ole Hansen & udviklingschef Lars Thuesen, Kriminalforsorgen 


Odense Kommune

I Odense Kommune arbejder vi målrettet på at skabe det næste velfærdssamfund. Vurdering, afprøvning og implementering af nye velfærdsteknologier er et helt centralt element i vores strategi og i tæt samarbejde med A-2 har vi senest udbudt tre velfærdsteknologiske løsninger. A-2 har i hele processen været en både inspirerende og professionel sparringspartner, og sammen har vi sikret, at de udbudte løsninger virker i praksis og lever op til vores forventninger om store gevinster - både økonomisk og kvalitetsmæssigt og for de borgere, som fremover skal bruge dem.

Projektleder Helle Holst Hansen, Odense Kommune


Forsvaret

"A-2 udviser et stort engagement for opgaverne og arbejder tæt sammen med forretningen for derved at sikre ejerskab fra start. Konsulenterne lever sig ind i vores faktiske problemstillinger, både organisatoriske, procesmæssige og IT-tekniske, og evner at omstille og tilpasse "konsulentgrønspættebogen" og vores fælles erfaringer til netop det, som giver bedst mening i vores forretning. Vi forventer os meget af samarbejdet fremover." 

Oberst Lars Dencker, Business Change Manager


Hillerød Kommune

En udbudsstrategi kan være en kombination af forskellige udbudsmuligheder. På den måde dækkes det samlede ydelsesbehov. I tilfældet med Hillerød Kommune anvendte A-2 en kombination af direkte tildeling på SKI driftsaftaler og miniudbud på en SKI forvaltningsaftale.

På baggrund af den gennemførte due diligence og kortlægning af it opgaverne blev konklusionen her, at det mest hensigtsmæssige for Hillerød Kommune var at it-driften vedblev med at være en insourced ydelse i kommunen.

"Hillerød Kommune skulle under et ekstremt tidspres have konkurrenceudsat kommunens  it-drift.  A-2 definere en udbudsstrategi, der muliggjorde, at opgaven kunne løses indenfor tidsfristen. Opgaven med at specificere ydelser og ydelsesmål havde vi ikke nået uden A-2. En kommune af vores størrelse har rigtig mange systemer og meget forskellige behov - så den samlede kravspecifikation er kompliceret, hvis det hele skal hænge sammen."

Søren Kristensen
chef for Udvikling og IKT
Hillerød Kommune


Horsens Kommune

Den generelle samfundsøkonomiske situation og den demografiske udvikling har som konsekvens, at der forventes færre midler til ældreområdet og stadigt flere plejekrævende ældre. Det har gjort det nødvendigt at vurdere mulighederne for at arbejde mere effektivt i ældresektoren i Horsens Kommune.

Som svar på den udfordring har vi bl.a. valgt at indføre lean på kommunens plejehjem. I den forbindelse valgte kommunen at hyre et konsulentfirma til at gennemføre en foranalyse med henblik på at vurdere oplagte indsatsområder med tilhørende potentiale.

Sammen med A-2 har vi gennemført en proces, som viser et klart potentiale ved at indføre lean på vores plejehjem. A-2 vandt konsulentopgaven, som en direkte konsekvens af den meget veltilrettelagte og strukturerede plan for arbejdet, som sikrede en høj grad af inddragelse af kommunens medarbejdere. Det har resulteret i et højt vidensniveau og engagement blandt vore medarbejdere. Dette er en alt afgørende forudsætning for succes med lean.

A-2 har gennemført opgaven professionelt, til tiden og inden for budgettet.
 
Tage Carlsen, Ældre- og Sundhedschef


Forsvarets Personeltjeneste (Søren Kock)

Forsvarets Personeltjeneste udbetaler hver måned løn til mere end 30.000 medarbejdere. Det er af stor betydning at disse lønudbetalinger sker uden fejl. Med mere end 100 overenskomster, lokalaftaler mv. er det en stor opgave at sikre rette løn til rette medarbejder til rette tid. Derfor er der i For-svarets Personeltjeneste (FPT) etableret en Lønkontrolenhed. FPT har bedt A-2 assistere med at optimere Lønkontrolenhedens indsats, således antallet af fejl nedbringes fremover.

Opgaven omfattede kortlægning af opgaveporteføljen, fastlæggelse af de processer der skal under-støtte opgaveløsningen, udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan og assistance i forbindelse med implementering af de nye processer og procedurer. Det var en opgave som stillede store krav til A-2 evne til på kort tid at sætte sig ind i et komplekst område, sikre involvering af Lønkontrolenhedens personale og sikre reel forankring af Lønkontrolenhedens nye måde at arbejde på.

A-2 leverede en plan og en proces, som sikrede et hurtigt og hensigtsmæssigt projektforløb. Gennem samarbejde og tæt opfølgning blev opgaven løst indenfor aftalt tid og budget. Resultatet er, at der er skabt rammerne for en Lønkontrolenhed, der på en effektiv måde kan bidrage til at nedbringe antallet af fejl i Forsvarets lønudbetaling.

Søren Kock, kontorchef


Jyske Bank

I Jyske Bank lægger vi stor vægt på at have gode og varige relationer til vores kunder. I den forbindelse har vi valgt at tilbyde vore medarbejdere kurserne Teamcon®Forhandling 1 og 2, da vi herigennem opnår en ensartet forhandlingsmetode, der medvirker til at skabe merværdi for kunder, medarbejdere og aktionærer.

Finn Castella, Jyske Bank A/S


Forsvarets Personeltjeneste (Mette Kjersgaard Hansen)

"Med udgangspunkt i Prince2, har Forsvarets Personeltjeneste (FPT) og A-2 udviklet en projekthåndteringsmetode, hvor processer, definerede roller og skabeloner passer til FPT opgaveportefølje og tilhørende strategier.

Samarbejdet med A-2 har givet os en metode, der sikrer, at vi fremover løser de rigtige opgaver til rette tid og i aftalt kvalitet. A-2 medvirkede med stort engagement i hele udviklingsopgaven - således også den interne uddannelse, der differentierer undervisningen mellem projektmedarbejdere og -ledere.

Hele forløbet med A-2 har været udfordrende og lærerigt. Forandringen i nu at have en ensrettet metode for løsning af vores opgaver og projekter er mærkbart positivt modtaget af både medarbejdere og kunder".

Mette Kjersgaard Hansen
Afdelingsleder


Kolding Kommune

A-2 har assisteret os med afdækning af mulighederne for optimering og besparelser på kommunens særkørsler. Sammen med vores medarbejdere har A-2 foretaget potentialevurderingen og fundet en række konkrete og dokumenterede besparelsestiltag. De samlede besparelser udgør omkring 10 % af vores nuværende omkostninger på området.

For at løse denne type opgave på hensigtsmæssig vis kræves indsigt i kommunal økonomi, kendskab til vognmandsmarkedet og viden om hvad de regionale trafikselskaber tilbyder. Hertil stilles krav om evne til at strukturere og analysere den store mængde kørselsdata, der relaterer sig til særkørselsområdet i en kommune af Koldings størrelse.

A-2 leverede, trods uforudsete udfordringer undervejs, i henhold til den indgåede aftale. Det skyldes bl.a., at A-2 viste en meget struktureret tilgang til opgaven og anvendte deres store viden på området. Resultatet er en umiddelbart praktisk anvendelig analyse, som giver os et overblik og en indsigt, som vi ikke tidligere har haft. Vi har fået et klart billede af de enkelte besparelsestiltag og har iværksat de første aktiviteter for at høste gevinsterne.

Specialkonsulent Ina Hviid, Kolding Kommune


Kommune Kemi

Kommunekemi ønskede at få kortlagt omkostninger forbundet med deres behandlingsydelser, for at få det bedst mulige grundlag for prissætning af disse.

A-2 blev valgt som samarbejdspartner, da de kunne dokumentere dyb teoretisk viden kombineret med praktisk erfaring fra tidligere ABC-projekter, samt ikke mindst evne til indgå i et tæt projektsamarbejde med vores medarbejdere, projektgruppe og ledelse.

A-2 gik struktureret til værks, skabte en fælles forståelse for projektet og respektive ansvar/opgaver. De forstod hurtigt vores processer og kunne se sammenhænge og udfordringer i disse, og projektet kortlagde omkostningerne for de primære behandlingsydelser.
A-2 har været rigtig gode til at sætte sig ind i vores betingelser og udfordre os med et særdeles kompetent erfaringsgrundlag. Der har været en god stemning under projektarbejdet. Ikke bare i projektgruppen; men også i relation til styregruppe og organisationen som helhed.

Projektet resulterede i følgende slutprodukter:

 • Regnemaskine til estimering af omkostninger for behandlingsydelser baseret på hovedaktiviteter og disses ressourceforbrug.

 

 • Overblik over økonomi for hovedprodukter og primærkunder i dag.Vi har været meget tilfredse med A-2's leverancer og forventer, at vi også fremadrettet vil gøre brug af A-2's ekspertise og kompetencer.

Søren Vindfeld Nielsen, Logistikchef


Forsvarets Personeltjeneste (Bjørn M. Röst)

Af Forsvarets samlede budget udgør lønsummen en betragtelig andel. Alene derfor er der et naturligt fokus på lønstyringen. Til dette formål har Forsvarets Personeltjeneste hidtil manglet systemer, der kunne understøtte de nødvendige lønanalyser, idet eksempelvis det af Personalestyrelsen udviklede system ISOLA ikke til fulde dækker Forsvarets særlige strukturer og personelsammensætning. Derfor har Forsvarets Personeltjeneste, bedt A-2 assistere med, at udvikle en model (DeWac) til analyse af lønudviklingen i Forsvaret. Modellen anvendes både i arbejdet med fastholdelse af Forsvarets personel, og til lønstyring i Forsvaret.

Opgaven fordrede god indsigt i de økonomiske forhold omkring løn, analytisk sans og evnen til at kombinere data fra de største af Forsvarets IT systemer (DeMars og SLS) samt kompetence til at kunne strukturere og programmere i det database system, som valgtes

A-2 har med en struktureret tilgang hurtigt sat sig ind i de komplekse lønstrukturer og særlige forhold, som gør sig gældende i Forsvaret. Konsulenterne fra A-2 har således, inden for det aftalte tidsrum, i en god samarbejdsform med de involverede parter og med en energisk opfølgning, udviklet en brugervenlig model, som giver os et præcist billede af lønudviklingen i Forsvaret, således vi kan løse vores opgaver bedre.

Bjørn M. Röst, kommandørkaptajn


Køge Kommune

Samarbejdet med A-2 har været en fornøjelse på alle måder. Vores udfordring bestod i, at vi på hjemmepleje- og hjemmesygeplejeområdet var i tvivl om, hvorvidt vi havde det rigtige antal biler - og om vores anvendelse af dem var effektiv. A-2 havde tydeligvis stor indsigt i området, og gennem grundige analyser af alle typer af ruter (bil-, elcykel-, cykel- og gåruter) fik konsulenterne kortlagt kapacitetsudnyttelsen af vores biler.

 

På workshops med udvalgte ledere og medarbejdere blev der arbejdet med mulighederne for:

 • Reduktion og konvertering af bilruter

 • Optimeret billogistik (hvor bør bilerne fysisk være placeret ift. anvendelsen i de forskellige vagtlag)

 

A-2's arbejde resulterede i helt konkrete forslag, som indebærer, at vi kan reducere i antallet af biler - og det endda selv om vi har valgt at have 2 biler som buffer til spidsbelastningsperioder.

Sideløbende


med optimering af vores bilanvendelse udarbejdede A-2 en såkaldt TCO (Total Cost of Ownership) på både vores eksisterende og potentielle nye biler. Den har givet os et overblik over, hvilke biler vi med fordel kan udskifte, og hvilke vi skal indkøbe i stedet for.

Alt i alt har vi fået et væsentligt og værdifuldt redskab til et forestående udbud af tjenestebiler, og samtidig har analyserne givet os en forventning om en væsentlig reduktion af vores udgifter til drift og vedligehold.

Niels Jørgen Assing, Afdelingschef, Social- og Sundhedsservice


Odsherred Kommune

A-2 har assisteret os med en afdækning af mulighederne for forbedring af indkøbsområdet. Sammen med vores medarbejdere har A-2 foretaget en potentialevurdering og fremkommet med konkrete forslag til besparelser for kommunens indkøb samt en analyse med konkrete forslag til udviklingen af indkøbsorganiseringen.

En god løsning af den opgave jeg stillede kræver en god indsigt i den kommunale økonomi og virkemåde samt evnen til at strukturere og analysere den store mængde data, der relaterer sig til kommunalt indkøb. Samtidig skal konsulenterne på dygtig vis i deres forslag kunne tage højde for vores styringsmodel og organisering i øvrigt.

A-2 viste en meget struktureret tilgang til opgaven. A-2's detaljerede projektplan blev fulgt, og omfanget af koordinering med styregruppen var passende afstemt til opgaven. Resultatet er en direkte og praktisk anvendelig analyse, som giver Odsherred Kommune et overblik og en indsigt i vores egen indkøbsadfærd, som vi ikke hidtil har haft i samme strukturerede form. Vi har fået et klart billede af besparelsespotentialet og hvilken vej vores indkøbsorganisering skal, og vi er nu klar til at høste gevinsterne.

Lars Holte, kommunaldirektør i Odsherred Kommune


SKAT

SKAT stod overfor udfordringen at skulle gennemføre en række store forandringer i form af en omfattende modernisering af SKAT's IT-systemer, og en samtidig fusion af de statslige og kommunale skatteorganisationer. Vi var tidligt klar over at disse udfordringer ville kræve en styrkelse af SKAT's kompetencer. Vi løser dette ved opkvalificering af vores eksisterende medarbejdere, ansættelse af yderligere spidskompetence, men også ved selektivt at gøre brug af konsulenter.

Vi valgte A-2, som en af vores rådgivningspartnere i første omgang fordi, A-2 kunne dokumentere mangeårig praktisk IT-arkitekturerfaring og herunder anvendelse og implementering af ERP, herunder SAP, i større nationale og internationale organisationer.

Et af de områder, vi ønskede at få afdækket var muligheder og benefit ved en eventuel konsolidering af vores 4 SAP instanser, herunder analyse af dagens brug af SAP, og vision for ERP systemets plads i vores fremtidige IT-arkitektur. Som analysen skred frem, viste A-2 sig af at være analytisk meget stærke, de forstod på kort tid vores komplekse forretningsprocesser, og evnede at se sammenhænge i disse. De udfordrede os med innovative og kreative idéer, som viste at de have forstået vores forretningsmæssige udfordringer, og udviklingen inden for ERP verdenen. Opgaven, der startede fra et IT-perspektiv, udviklede sig derfor til at blive mere forretningsstrategisk.

A-2 har været en vigtig bidragsyder i tilblivelsen af vores SAP strategi, og ikke mindst i at den blev konkret og anvendelsesorienteret. A-2 assisterede også projektledelsen ifm. forelæggelse og forklaring af visionen for SKAT's Programkontor, og har været stærkt medvirkende til, at SKAT'S direktion og ledergruppe har fået en fælles forståelse for og accept af vores SAP strategi.

Vi har siden valgt, at anvende A-2 som en af vores faste strategiske arkitekturrådgivere, med fokus på videreudvikling og realisering af vores SAP strategi. Blandt de opgaver, som A-2 yderligere har assisteret med, kan nævnes:

 • Udarbejdelse af innovativ Indkøbs- og forhandlingsstrategi - for køb af yderligere SAP licenser, som var medvirkende til en signifikant besparelse i forhold til en mere traditionel fremgangsmåde.

 • Udarbejdelse af projektdefinition og vision for restanceinddrivelsesmyndigheden.

 • Kvalitetssikring af kravspecifikation - af use-cases for vores systemmoderniseringsprojektet "En Virksomhedsskattekonto".

 • Driftsorganisering - Assistance i forbindelse analyse af krav og konsekvenser af en strategi, hvor SKAT anvender flere leverandører til systemdrift, forvaltning og applikationsvedligehold.


Vi har været meget tilfredse med A-2's leverancer og forventer, at vi også fremadrettet vil gøre brug af A-2's ekspertise og kompetencer.

 Thomas Juhl, IT-direktør


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen er i gang med en radikal omstrukturering af hele organisationen. Som led heri etableres også en ny centerstruktur i selve direktoratet, og A-2 har med stor indsigt, faglighed og organisationsforståelse ledt de nye centres chefgrupper igennem helt centrale overvejelser og spørgsmål i forhold til de kommende centres organisering, ledelsesstruktur, samarbejde, opgaver, arbejdsgange etc.

 

A-2 har i processen udfordret, inspireret og guidet på en måde, der betyder, at vi som chefgrupper har et fælles og tydeligt grundlag for at træde ind i 'den nye verden'.

 

Vicedirektør Ole Hansen


Halsnæs Kommune

Da vi i Allerød, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner besluttede at gennemføre en grundig analyse af samarbejdsmuligheder om tandregulering, var vi ikke i tvivl om, at A-2 skulle inviteres til at afgive tilbud. A-2 viste sig også at komme med et meget gennemarbejdet tilbud, og undervejs i projektet har A-2 demonstreret, at de evner at sætte sig ind i et meget specialiseret fagområde og kombinere det med deres store viden om kommunal økonomi og de politiske vilkår, den styres under. Opgaven stillede ikke mindst store krav til en målrettet dataindsamling og til at sætte sig ind i de fem kommuners situation på området.  Resultatet er en gennemarbejdet analyse, hvor både økonomiske, faglige og personalemæssige konsekvenser ved et fremtidigt samarbejde på tandreguleringsområdet er beskrevet. Vi kunne ikke have ønsket os et bedre grundlag for den politiske beslutningsproces i de fem kommuner.

Helle Hagemann Olsen, direktør, og Birgit Gundorph-Malling, sundhedschef


SikkerhedsBranchen

"I en interesseorganisation forhandler man til mange sider og ofte med flere parter på en gang. Kurset har givet mig en række meget brugbare værktøjertil at skabe overblik og til at udarbejde fornuftige strategier i alle type forhandlinger".

Direktør Kasper Skov Mikkelsen, SikkerhedsBranchen


HCS A/S

"Siden jeg tog uddannelsen i Forhandling har uddannelsens værktøjer og metoder været en integreret del af min ledelsesmæssige ballast."

Direktør Steen Rugge, HCS A/S


SAS Ground Handling Denmark A/S

Som for alle virksomheder betyder SGH's håndtering af interne og eksterne interessenter kolossalt. De værktøjer og metoder vi har fået præsenteret af A-2, skaber absolut resultater.
Når vi køber konsulentydelser og kurser, evaluerer vi anvendelighed og resultatskabelse. Her scorer A-2' forandrings- og forhandlingsydelser højt.

Adm. direktør CEO Hans Henrik Spangenberg, SAS Ground Handling Denmark A/S


Cheminova A/S

 

"Uddannelsen har givet nogle gode værktøjer, som er praktisk anvendelige i såvel det daglige arbejde som vanskelige problemstillinger og forhandlinger.
Et kursus som jeg absolut vil anbefale andre relevante medarbejdere i Cheminova at deltage i."

Senior Vice President Jesper Barslund Jacobsen, Cheminova A/S


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Da vi som projektgruppe skulle udarbejde en indstilling til mulige outsourcingområder i Kriminalforsorgen, tog vi kontakt til A-2.

A-2 tilrettelagde en proces, som på bedste vis fik os igennem alle væsentlige spørgsmål og drøftelser, og samtidig sikrede A-2, at vi fik meget anvendelige input fra leverandører på de forskellige områder, hvor vi som projektgruppe anbefalede, at der potentielt kunne gennemføres outsourcing. Undervejs i projektet har A-2 demonstreret, at de evner at sætte ind i meget specialiserede fagområder og kombinere det med deres store viden om de vilkår den offentlige sektor agerer under.

Resultatet af samarbejdet med A-2 er en gennemarbejdet analyse, hvor både økonomiske, faglige og personalemæssige vurderinger af at outsource fremstår tydeligt og veldokumenteret. Vi står derfor med et særdeles brugbart grundlag for den videre beslutningsproces. 

Peter Schultz-Nielsen, chefkonsulent og projektleder, Kriminalforsorgen


Kriminalforsorgen

 

Justitsministeriets Toplederforum besluttede i foråret 2017 at skærpe tilsynet med overholdelse af udbudsreglerne på tværs af Justitsministeriets koncern. Kriminalforsorgen blev i forlængelse heraf bedt om at foretage en dybdegående analyse af deres samlede indkøb for at fastlægge, om udbudsreglerne var overholdt. I konkurrence med andre konsulentfirmaer blev A-2 valgt til at løse opgaven.
 
A-2 stillede med et team af medarbejdere, som havde indgående erfaring og specialistviden på området, og A-2 løftede opgaven i tæt dialog og konstruktivt samarbejde med Kriminalforsorgens egne medarbejdere. Samtidig demonstrerede A-2 overblik og indsigt og løste løbende en række udfordringer uden at overskride den aftalte tidsramme. Kriminalforsorgen har med analysen fået et rigtig godt overblik over sine indkøb og har fået anbefalinger, der er operationelle og let tilgængelige og som giver et præcist overblik over indsatser, der skal iværksættes for at komme helt i mål med at overholde udbudsreglerne.
 
Ole Hansen, Centerdirektør for HR og Ressourcer

A-2 A/S      CVR: 25 73 49 63

Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

 • LinkedIn Social Icon
 • email-filled-closed-envelope