top of page

Strategi

Retning, struktur og eksekvering

Strategier formuleres for at skabe retning, men skaber først reel forandring og værdi, når de føres ud i livet. En ny strategi vil typisk skitsere nye ydelser eller produkter og nye måder at levere og samarbejde på som organisation. Derfor et det afgørende for strategiens succes, at den forholder sig både til virksomhedens kunder og omverdenen og til virksomhedens operationelle model og indre liv. En strategi fungerer samtidig som forventningsafstemning om fremtiden mellem virksomheden og dens omverden samt mellem direktion og organisation. Derfor anbefaler vi, en involverende og iterativ tilgang til strategiarbejde for sikring af bedre grundlag for den efterfølgende eksekvering.

A-2’s erfaring er, at en succesfuld strategi forudsætter inddragelse af og forståelse for alle dens implikationer. Derfor anbefaler vi højt niveau af inddragelse af relevante nøgleinteressenter, der kan bidrage til at kaste lys over og konkretisere hvad strategien vil betyde for de efterfølgende faser i strategiens videre liv. Dette giver et mere solidt perspektiv på udformning af strategien og letter samtidig det efterfølgende implementeringsarbejde betydeligt, da ejerskabet etableres allerede i den første strategiske fase.

Selve strategiprocessen tager udgangspunkt i en relevant og retvisende analyse af den situation virksomheden står i, både ift. sit produkt, markede og sin leveranceevne. Med en fælles forståelse af situationen, opstilles en række scenarier og målsætninger for virksomhedens ønskede position i fremtiden. Hvad vil man opnå og hvilken værdi vil man skabe for sine kunder og øvrige interessenter?

Næste trin er, at drøfte hvad der skal til for at nå strategiens målsætninger – altså hvorledes strategien skal eksekveres. Hvad er centrale forudsætninger og hvad skal gøres anderledes end i dag for at lykkes med en ny strategi? Hvilke ændringer i produktudbud, roller, adfærd, organisation og operationel model er afgørende for at få succes med strategien? Svarene på disse spørgsmål er i lige så høj grad som de indledende målsætninger, med til at definere strategien og fungerer samtidig som sanity check af, om strategiens ambition i et implementeringsperspektiv er opnåelig. Når strategien og den overordnede plan er på plads, formuleres en række initiativer og nøgleaktiviteter. Disse organiseres i programmer og projekter, som derpå prioriteres efter forretningsmæssig værdiskabelse. Den organisation, der skal drive strategiimplementeringen, forandringen og gevinstrealiseringen, designes og bemandes og kommunikationsarbejdet kan påbegyndes.

 

A-2 hjælper gennem hele processen i en analyserende, faciliterende, involverende og rådgivende rolle og sikrer gennem en struktureret tilgang, at strategimaterialet udfordres, konsolideres og konkretiseres, så det fremstår sammenhængende og tydelig kommunikerbart.

​Typiske A-2 ydelser:

  • Strategi | Analyse, formulering & eksekvering

  • Forretningsmodel | Styring & struktur

  • Transformation | Forandrings-, projektledelse & kommunkation

  • Ledelse | Organisation, kompetencer, kultur

Strategi

Omverdensanalyse / markedsanalyse / positionsanalyse

Formulering af strategi og kommunikation heraf

Modning og analyse af strategiske indsatser

Strategisk PMO

Strategieksekvering; design & implementering

Forretningsmodel

Analyse af forretningsmodel

Design af forretnings- & styringsmodel

Performance management

Fusion, integration, og carve out

Ekspansion & internationalisering

Transformation

Program- og projektledelse (SAFE mv.)

Forandringsledelse og forankring (ADKAR mv.) Stakeholder mapping/identifikation/monitorering

Kommunikation

Ledelse

Organisationsdesign

Relationer & teamsamarbejde

Ledelseskultur & kulturledelse

Kompetencer & værktøjer

Kontaktperson

Sune Borregaard

+45 23702939

Partner

Kontaktperson

Lars Westerholt Jørgensen

+45 53535791

Partner

bottom of page