top of page

Strategiudvikling

KOMBIT

Baggrund

Situation:KOMBIT er et kommunalt ejet it-fællesskab, der indkøber, forvalter, drifter og videreudvikler stabile it-løsninger og -infrastruktur til gavn for borgere og virksomheder. Siden etableringen i 2009 har KOMBIT's hovedopgave været at konkurrenceudsætte fælleskommunale it-løsninger for at skabe øget konkurrence og bedre it-løsninger. I 2023 var denne opgave ved at være tilendebragt og KOMBIT gik mod en rolle, der i højere grad handlede om sikker drift, effektiv forvaltning og videreudvikling.Udfordring: Samtidig stod det klart, at kommunernes virkelighed stod overfor store ændringer; forandringer i grundlaget for den danske velfærdsmodel, truslen fra cyberangreb og klimakrisen. Temaer, KOMBIT måtte forholde sig til for fortsat at være relevant som kommunernes største digitaliseringsfællesskab.Formål:KOMBIT bad A-2 om at orkestrere og facilitere en strategiproces med bred inddragelse af direktører, chefer og eksterne interessenter, med udgangspunkt i tidligere drøftelser med bestyrelsen. Derudover ønskede KOMBIT en større survey- og interviewbaseret analyse af kommunernes holdninger, strategiske elementer og forretningsmodel mv. for at supplere deres kendskab til kommunale udfordringer og behov, som er grundlaget for den fortsatte digitalisering.

Tilgang & Resultater

A-2 hjalp KOMBIT med planlægning, orkestrering og facilitering af strategiarbejdet samt udarbejdelse af en samlet formidling af den endelige strategi. En væsentlig del af arbejdet var tillige sparring med KOMBITs direktion om tilgang, organisatorisk inddragelse og forandringsledelse.


Strategiprocessen fulgte et iterativt princip, hvor KOMBIT med afsæt i identificerede kommunale udfordringer og behov udvidede og konkretiserede de af bestyrelsen givne sigtelinjer, herunder konkrete strategiske tiltag. De forskellige strategiske ambitioner og tiltag blev derefter genstand for en omverdensanalyse blandt kommunerne og andre nøgleinteressenter, som gav input til og kvalificerede deres relevans og vinkling. 


Derefter blev strategielementerne genbehandlet og skærpet i KOMBIT og opsummeret i en samlende kernefortælling med et nyformuleret purpose for KOMBIT ledsaget af en strategisk handleplan for prioriterede indsatser de første 6 kvartaler.Resultatet var en ny strategi for KOMBIT 2023+, forankret i kommunale digitaliseringsbehov og KOMBITs udvikling og med bred opbakning i organisationen, bestyrelsen og KL. Strategien sikrer fokus på vedligeholdelse og forbedring af eksisterende løsninger og åbner for en bredere tilgang til KOMBIT's værdiskabelse for kommunerne.Nøgleleverancer

  • Planlægning af strategiproces inklusiv metodevalg.

  • Planlægning af og facilitering af strategiworkshops med direktører og chefer

  • Planlægning, gennemførsel og formidling af survey- og interviewbaseret omverdensanalyse

  • Sparring med KOMBIT'sdirektion

  • Forberedelse af bestyrelsesdrøftelser og –materiale

  • Udarbejdelse af samlet formidling af strategien og strategisk handleplan og implementeringsplan

Velliv logo.PNG

A-2 hjalp os med at tilrettelægge og drive processen omkring etableringen af vores nye strategi 2023+. Konsulenten var i øjenhøjde med både direktion og organisation, og udfordrede os med sin tillidsvækkende facon konstruktivt undervejs både med indblik og udsyn ift. KOMBITssærlige rolle blandt kommunerne. Hans positive tilgang og knivskarpe facilitering skabte fokus og fremdrift i processen, og vi endte med en strategi, der skærper KOMBITs retning og formål i de kommende år.

Ditte Maja Tvilde, Sekretariatschef

Sune Borregaard

Sune Borregaard

+45 23702939

bottom of page