Organisering og optimering af indkøb

Hos Direktoratet for Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen købte ind for ca. 750 mio. kr. om året, men havde ikke fokus på organisering, placering af ansvar, kompetencer og løbende optimering af indkøb. 


I forbindelse med en budgetanalyse iværksat af Finansministeriet blev der påpeget væsentlige besparelsespotentialer ved at styrke indkøbsområdet både organisatorisk og fagligt. 


Kriminalforsorgen ønskede at definere konkrete organisatoriske, faglige og økonomiske tiltag for at realisere besparelserne.
Der blev udarbejdet forslag til en samlet indkøbspolitik og -strategi, etableret en helt ny indkøbsfunktion med seks medarbejdere samt designet konkrete arbejdsgange og -processer. Et væsentligt element var en flerårig implementeringsplan.


Resultater af A-2’s arbejde var at Kriminalforsorgen fik styr på indkøbsprocesserne og opnåede betydelige besparelser.
 

I direkte forlængelse af indkøbsprojektet fil Kriminalforsorgen hjælp til implementering af ny lagerstruktur, anskaffelse af indkøbsanalysesystem og design af opfølgning på compliance. 
Hertil fik Kriminalforsorgen analyser og vurderinger af på hvilke områder opgaver kunne udlicitere/konkurrenceudsætte. 

På baggrund af interviews, workshops, data og anden dokumentation blev der udarbejdet rapporter med følgende indhold:

  • Resultatet af analysen, herunder identificerede besparelsespotentialerne fordelt på varegrupper og de identificerede muligheder

  • Oversigt over varegrupperinger fordelt på indkøbsvolumen leverandører og aftaleniveau

  • Indkøbsstrategi med anbefalinger til varegrupperinger, besparelsespotentiale og leverandører

  • Udbudsplan med anbefalinger til tidspunkt for gennemførsel af udbud.

  • Indkøbspolitik der beskriver den fremtidige struktur, kompetencer, ansvar og roller, processer og styringsmodel

Udfordring

Der var besparelsespotentialer på indkøbsområdet, man havde svært ved at realisere. 

Indkøbspolitikken og strategien på indkøbsområdet var ikke tydelig nok og skulle kommunikeres bedre.

Resultat

Man fik redefineret sin indkøbspolitik og strategi på indkøbsområdet, der professionaliserede den fremtidige indkøbsfunktion.

Beregnede besparelsespotentialer af Kriminalforsorgens analyserede indkøbsvolumen: 22,6 mio. kr., svarende til 5 % af indkøbsvolumen for 2011Derudover besparelsespotentiale indenfor indkøbsområdet på 30 mio. kr. over 4 årige periode